M.P. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.

TENTATIVE DATE  OF  AUCTIONS  

Jan 2018 - Jun 2018

S.No. Project Division Depot 2018
Jan Feb Mar Apr May Jun
1 Rampur Bhatodi, Betul Bhoura - 15 - 11 - 12
2 Chhindwada, Chhindwada Satnur - 12 - 25 - 14
3 Barghat, Seoni Behrai - 7 - 6 - 8
4 Barghat, Seoni Banjari-Dhuma 17 - 20 - 9 -
5 Lamta, Balaghat Kanki 11 - 9 - 16 25
6 Lamta, Balaghat Padriganj - 9 - 10 - -
7 Khandwa, Khandwa Narmada Nagar - - 16 - 14 13
8 Vidisha-Raisen Bhopal Dhakna Chapna (Sanchi) - 26 23 - 18 20
9 Sehore, Sehore Ladkuai 24 - 26 - 21 22
10 Mohgaon, Mandla Devridadar - 27 - 24 - 11
11 Mohgaon, Mandla Pandiwara 16 - 21 - 28 -
12 Kundam, Jabalpur Gosalpur 10 - 27 - 8 -
13 Umaria, Umaria Umaria 23 - 12 - 11 7
14 Sidhi, Sidhi Gadharia - 19 - 19 - -

   uhyke dh laHkkfor fnukad  

tuojh 2018 & twu 2018

dzekad ifj;kstuk eUMy fMiks 2018
tuojh Qjojh ekpZ vizSy ebZ twu
1 sjkeiqj HkrkSMh] cSrwy HkkSajk - 15 - 11 - 12
2 fNanokMk] fNanokMk  lruwj - 12 - 25 - 14
3 cj?kkV]flouh csgjbZ - 7 - 6 - 8
4 cj?kkV]flouh catkjh&/kwek 17 - 20 - 9 -
5 ykeVk] ckyk?kkV dudh 11 - 9 - 16 25
6 ykeVk] ckyk?kkV iknzhxat - 9 - 10 - -
7 [k.Mok] [k.Mok ueZnk uxj - - 16 - 14 13
8 fofn'kk&jk;lsu] Hkksiky <duk&piuk ¼lkaph½ - 26 23 - 18 20
9 lhgksj] lhgksj ykMdqbZ 24 - 26 - 21 22
10 eksgxkao] e.Myk nsojhnknj - 27 - 24 - 11
11 eksgxkao] e.Myk iakMhokjk 16 - 21 - 28 -
12 dq.Me] tcyiqj xkslyiqj 10 - 27 - 8 -
13 mefj;k] mefj;k mefj;k 23 - 12 - 11 7
14 lh/kh] lh/kh xMfj;k - 19 - 19 - -