M.P. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.

TENTATIVE DATE  OF  AUCTIONS  

Jan 2019 - Jun 2019

S.No. Project Division Depot 2019
Jan Feb Mar Apr May Jun
1 Rampur Bhatodi, Betul Bhoura 23 14 14 11 - 10
2 Chhindwada, Chhindwada Satnur 21 28 15 - 17 -
3 Barghat, Seoni Behrai 30 25 - 8 - 12
4 Barghat, Seoni Banjari-Dhuma 9 - 7 - 6 -
5 Lamta, Balaghat Kanki 17 - 18 - 20 -
6 Lamta, Balaghat Padriganj - 8 - 18 - 13
7 Khandwa, Khandwa Narmada Nagar 18 20 30 - 22 -
8 Vidisha-Raisen Bhopal Dhakna Chapna (Sanchi) - 15 28 15 - 24
9 Sehore, Sehore Ladkuai 24 27 26 - 27 -
10 Mohgaon, Mandla Devridadar - 12 - 10 - 7
11 Mohgaon, Mandla Pandiwara 8 - 12 - 9 -
12 Kundam, Jabalpur Gosalpur - 26 19 29 - 28
13 Umaria, Umaria Umaria 10 22 27 - 13 -
14 Sidhi, Sidhi Gadharia - 11 - 24 - 19

   uhyke dh laHkkfor fnukad  

tuojh 2019 & twu 2019

dzekad ifj;kstuk eUMy fMiks 2019
tuojh Qjojh ekpZ vizSy ebZ twu
1 sjkeiqj HkrkSMh] cSrwy HkkSajk 23 14 14 11 - 10
2 fNanokMk] fNanokMk  lruwj 21 28 15 - 17 -
3 cj?kkV]flouh csgjbZ 30 25 - 8 - 12
4 cj?kkV]flouh catkjh&/kwek 9 - 7 - 6 -
5 ykeVk] ckyk?kkV dudh 17 - 18 - 20 -
6 ykeVk] ckyk?kkV iknzhxat - 8 - 18 - 13
7 [k.Mok] [k.Mok ueZnk uxj 18 20 30 - 22 -
8 fofn'kk&jk;lsu] Hkksiky <duk&piuk ¼lkaph½ - 15 28 15 - 24
9 lhgksj] lhgksj ykMdqbZ 24 27 26 - 27 -
10 eksgxkao] e.Myk nsojhnknj - 12 - 10 - 7
11 eksgxkao] e.Myk iakMhokjk 8 - 12 - 9 -
12 dq.Me] tcyiqj xkslyiqj - 26 19 29 - 28
13 mefj;k] mefj;k mefj;k 10 22 27 - 13 -
14 lh/kh] lh/kh xMfj;k - 11 - 24 - 19